Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä är det vanligaste trämaterialet med förbättrad beständighet på marknaden. Det tillverkas i industriella processer, och det är företrädesvis furu som tryckimpregneras. Det är bara splintveden som kan impregneras rakt igenom, medan kärnveden inte går att impregnera. Kärnved som exponeras i en brädas eller plankas yta får därför bara en ytlig inträngning av träskyddsmedel.

Även gran behandlas i industriella anläggningar för tryckimpregnering, men inträngningen av träskyddsmedel i gran blir endast ytlig. Skyddet mot träförstörande organismer blir därför sämre än för furu. Tillgången på träskyddsbehandlad gran på marknaden är begränsad, och huvuddelen av produktionen exporteras.

För tryckimpregnerat trä som saluförs i de nordiska länderna finns ett klassificeringssystem som utarbetats av Nordiska Träskyddsrådet, NTR, baserat på europeiska standarder för träskyddsbehandlat virke. Syftet med klassificeringen är att underlätta för användarna att välja rätt träskydd med hänsyn till aktuellt användningsområde. Klassificeringen gäller både industriellt träskyddsbehandlad furu och gran. Se tabell 14.

Merparten av det impregnerade virket som säljs är kvalitetskontrollerat, märkt NTR. Kontrollen utförs av ett oberoende kontrollorgan, kontrollen är certifierad genom tredje part. Den avser kvaliteten hos den färdiga produkten med avseende på att de för respektive träskyddsklass specificerade kraven på inträngning och upptagning av träskyddsmedel i splintveden är uppfyllda. På marknaden kan också förekomma impregnerat trä, företrädesvis importerat, som inte är kvalitetskontrollerat enligt NTR-systemet.

Tryckimpregnerat trä produceras vanligen till träskyddsklass NTR AB för användning i konstruktioner ovan mark som till exempel trallvirke och annat trä utomhus i privat och offentlig miljö. Ungefär en tredjedel av produktionen impregneras till träskyddsklass NTR A för användning i kontakt med mark eller sötvatten. Produktion till övriga träskyddsklasser är marginell med hänsyn till att behovet av förklarliga skäl är mindre.

För att underlätta hanteringen av tryckimpregnerat trä i handelsledet och i byggandet impregneras träskyddsklasserna NTR AB och
NTR A också i olika dimensioner. Klenare dimensioner upp till 38 mm tjocklek samt med 45 mm tjocklek och 125 mm bredd används huvudsakligen ovan mark och produceras till NTR AB. Grövre dimensioner används i kontakt med mark eller sötvatten eller i kritiska konstruktioner, där NTR A behövs. Se tabell 15.

Impregnerade träprodukter som är klassificerade enligt NTR:s träskyddsklasser och säljs i bygghandeln är behandlade med vattenbaserade träskyddsmedel innehållande koppar som aktivt ämne. Det är kopparn som ger träet den karakteristiska gröna färgen. Det finns även impregnerat trä, framför allt trall, som är brunimpregnerat. Den bruna färgen är inte beständig över lång tid utan det brunimpregnerade träet måste oljas med en pigmenterad träolja regelbundet för att inte tappa sitt pigment.

Impregnerat trä med en infärgning som är beständig över tid produceras enligt en särskild teknik där det i ett första steg görs en impregnering med ett vattenbaserat träskyddsmedel. I ett andra steg kokas virket under vakuum i en pigmenterad linolja som tränger in i träytan samtidigt som vattnet som tillfördes i det första steget kokas bort och det behandlade träet efter processens slut är byggtorrt och klart att använda. Linoljan, som även kan vara opigmenterad, ger virket en vattenavvisande yta som minimerar fuktrörelser och sprickbildningar.

De tekniska egenskaperna, till exempel beträffande hållfasthet och fuktupptagning, är i stort sett desamma för impregnerat som för oimpregnerat trä. Påverkan på metaller är emellertid annorlunda. Med tanke på att impregnerat trä används i fuktutsatta konstruktioner rekommenderas rostfritt stål, varmförzinkat stål eller material med likvärdig korrosionshärdighet för fästdon och beslag.

Bearbetning av impregnerat trä bör undvikas, men där det är oundvikligt bör bearbetade ytor efterbehandlas med penetrerande grundolja eller ett träskyddsmedel avsett för ytbehandling. Impregnerat trä är ibland ifrågasatt från miljösynpunkt. Träskyddsmedel omfattas emellertid av en sträng lagstiftning, EU:s biocidförordning, Biocidal Products Regulation, BPR, vilket innebär mycket hårda krav på omfattande dokumentation av miljö- och hälsoeffekter.

Tryckimpregnerat träs miljöpåverkan finns dokumenterad i flera studier från oberoende institutioner i Sverige och utomlands. Under 2018 publicerades resultat från en jämförande livscykelanalys, LCA, som utförts av Teknologisk Institut i Danmark och IVL Svenska Miljöinstitutet. Jämförelsen omfattade klimatpåverkan av olika material, bland annat tryckimpregnerat trä NTR AB, sibirisk lärk och trä-plastkomposit, för byggande av en 30 m2 stor altan med förväntad brukstid på 30 år, uttryckt som det så kallade koldioxidavtrycket (carbon footprint). Jämförelsen utföll generellt till fördel för trä och allra bäst för det tryckimpregnerade träet.

Livslängd och tekniska egenskaper

Behandlings metod
Närproducerat
Skydd mot röta I MARK
Skydd mot röta OVAN MARK
Oberoende kvalitets och beständighets kontroll
Mekaniska egenskaper, hållfasthet jämfört med obehandlad virke
Färg; färg-beständighet utomhus
Avfall
Målbarhet
Korrosivitet
Underhåll
Impregnerat NTR A
Impregnerat NTR AB
Värmebehandlat trä
Furukärna
(kan innehålla 5% splintved)
Lärk
(kärnved)
"Hardwood”*
Modifierat trä (acetylerat och furfurylerat)
Kiselbehandlat trä
Ja
Ja
Kan vara;
kontrollera ursprung
Ja
Kan vara;
kontrollera ursprung
Nej
Nej
Ja
Impregnering
Impregnering
Värmebehandling
Obehandlat
Obehandlat
Obehandlat
Kemisk modifiering
Impregnering eller applicering med borste av kunden
Mer än 20 år
Rekommenderas ej
Rekommenderas ej
Rekommenderas ej
Rekommenderas ej
Varierar kraftigt, för beständiga träslag kan vara mer än 15 år
> 20 år men kan bero på upptagning. Fråga tillverkaren.
Rekommenderas ej
Mer än 25 år
Mer än 20 år
> 10 år eller 10-12 år
> 10 år eller 10-12 år
> 10 år eller 10-12 år
Varierar kraftigt, för beständiga träslag kan vara mer än 15 år
> 20 år
Varierar kraftigt pga. applicering och träslag
Ja
Ja
Kan vara; fråga tillverkaren
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Samma
Samma
Sämre böjhållfasthet och sprödare

Tänk på att:
‐förborra för fästelement nära virkets ända
Samma
Samma

Tänk på att:
-det slår sig lättare
-det är svårare att bearbeta
Kan vara svårbearbetat

Tänk på att:
‐det kan slå sig lättare
‐förborra för fästdon
Kan vara svårbearbetat

Tänk på att:
‐det kan slå sig lättare
‐förborra för fästdon
Samma

Tänk på att:
‐det är svårare att bearbeta
Grönt;
grånar inom 1-3 år

Finns även i brunt; grånar inom 1-2 år
Grönt;
grånar inom 1-3 år

Finns även i brunt; grånar inom 1-2 år
Ljust till mörkt brunt;
grånar inom 8-12 månader
Brunt;
grånar inom 2 år
Ljust med ibland rödaktig ton;
grånar inom 2 år
Ljus till rödbrun men med stora variationer;
grånar inom 1‐2år
Ljus (acetylerat) eller brun (furfurylerat);
grånar med tiden
Ljusare (vitaktig) färg i jämförelse med ursprungliga färgen men grånar med tiden
Lämnas till kommunens återvinningscentral för energiåtervinning. Sorteras som tryckimpregnerat på grund av att gammalt virke fortfarande lämnas inför återvinning.
Lämnas till kommunens återvinningscentral för energiåtervinning. Sorteras som rent trä.
Samtliga trämaterial kan normalt laseras, lackas eller målas på samma sätt som obehandlat trä, men följ färgleverantörens anvisningar. Observera: Furfurylerat och kiselbehandlat trä kan vara svårare att måla pga. vattenavvisande yta.
För fästelement rekommenderas rostfritt stål eller varmgalvaniserat stål.
Regelbunden rengöring från alger och smuts. Byt skadade delar direkt. Allt virke utomhus som inte är målat kräver regelbunden behandling med träolja eller kisel för kiselbehandlat virke att hållas fräscht och bibehålla ursprunglig färg så länge som möjligt. Detta gäller även för virke som är ”brunimpregnerat”.