Så här bygger du

Det finns en mängd olika trallprodukter och lika många sätt att lägga trall på. Om trall monteras på ett felaktigt sätt kan trallbrädor deformeras och infästningar gå av. Det är också av stor vikt att välja rätt trallskruv eller kamspik. Branschorganisationen Svenskt Trä har därför tagit fram anvisningar för montering av trall. Väsentliga delar av dessa har införts i AMA Hus 21 under kapitel M.

Välj rätt trall

Traditionell trall av impregnerat trä finns i flera träskydds- och handelssorteringsklasser. Trallen kan ha hyvlad eller rillad
yta och det finns ett flertal olika typer med mått och profil enligt Svenskt Träs Produktkatalog, www.traprodukter.se.

Det är ett samband mellan tjocklek på trall och underliggande konstruktion. Välj tjocklek på trall enligt tabell 1 och 2, sidan 3, för att få rätt centrumavstånd på golvbjälkarna eller markreglarna av konstruktionsvirke och erforderlig längd på trallskruv eller kamspik.

Se till att planera monteringen av trallbeläggningen och välj längder som minimerar antalet skarvar.

Impregnerad trall ska vara av sort G4-2 eller G4-3, sorterat enligt svensk standard SS-EN 1611-1.

Välj rätt träskyddsklass

Ett trädäck utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj material av god kvalitet och som är anpassat till det hårda utomhusklimatet.

Välj tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR A till:

  • trä i kontakt med mark.
  • trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall).
  • trä som är svårutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö (till exempel syllar, på plintar och betongplattor).

Välj tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR AB till:

  • oskyddat trä ovan mark.
Mått och profiler på trall enligt Svenskt Träs Produktkatalog, www.traprodukter.se

Välj rätt trallskruv eller kamspik

Trallbrädor monteras bäst med trallskruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4, alternativt av härdat stål med
korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Vid pooler, bryggor, kustnära objekt och till tropiska träslag rekommenderas trallskruv av rostfritt stål kvalitet A4 som motsvarar korrosivitetsklass C5. Trallskruv av rostfritt stål är mjukare, mer följsam och har lång livslängd.

Trallskruv ska ha en ytterdiameter minst 4,2 mm och längd på trallskruv enligt tabell 1. Se till att längden av trallskruvens
ogängade del, halsen, ska ha halslängd lika med trallens tjocklek.

Kamspik kan monteras som alternativ till trallskruv. Spik ska vara kamgängad – så kallad kamspik – och den bör vara av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4, alternativt av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Kamspik ska ha tvärmått minst 2,8 mm och längd enligt tabell 2.

Tabell 1 Minsta tjocklek på trall vid olika centrumavståndpå golvbjälkar eller markreglar samt erforderlig längd på trallskruv.

1) Längd ogängad del av trallskruv.

Tabell 2 Minsta tjocklek på trall vid olika centrumavstånd på golvbjälkar eller markreglar samt erforderlig längd på kamspik.

Trallskruv ska ha en ytterdiameter minst 4,2 mm och längd på trallskruv enligt tabell 1. Halsen ska ha halslängd lika med trallens tjocklek.

Kamspik ska ha tvärmått minst 2,8 mm och längd enligt tabell 2.

Välj rätt sida på trallbrädan

Trallbrädor ska i första hand monteras med den bästa sidan vänd uppåt. Om möjligt ska kärnsidan vändas uppåt då trallbrädans översida, efter en tid, kan anta en något konvex form, vilket underlättar vattenavrinning, se figur 1. Eftersom den impregnerade splintveden som innehåller mer träskyddsmedel då är nedåtvänd, erhålls ett effektivt skydd mot fukt underifrån.

Innan monteringen börjar, se till att alla trallbrädorna är fria från lös smuts och mikrobiell påväxt eller annan missfärgning.

Figur 1 Montera trallbrädan med den bästa sidan vänd uppåt. Om möjligt ska kärnsidan vändas uppåt.

Underliggande konstruktion och kant-till-kant-avstånd samt fogsprång

Se till att underliggande konstruktion är stabil, har rätt dimension och att golvbjälkar eller markreglar av konstruktionsvirke till en altan eller ett trädäck på mark är rätt avvägda och ligger horisontellt eller lutar en aning ut från huset, cirka 1:100 (cirka 0,5°). Golvbjälkars eller markreglars översida bör fuktskyddas med remsa av grundisoleringspapp som läggs ut längs golvbjälkarna eller markreglarna, så att grundisoleringspappen går förbi kanterna några centimeter. Grundisoleringspappen ska vikas ner längs kanterna för att vatten lättare ska kunna rinna av, se figur 5.

Efter val av trallbräda, följ anvisningarna i tabell 3. Det är viktigt att ha rätt kant-till-kant-avstånd, se figur 2, mellan trallbrädorna.

Observera att trallbrädor får aldrig monteras utan springa!

Använd gärna en mall för rätt kant-till kant-avstånd. Kontrollera rakheten i båda ändar och längs hela trallbrädan. Om det är alltför stora avvikelser från en rak linje bör trallbrädan läggas åt sidan. Välj trall som är rak och som om möjligt har samma bredd längs hela trallbrädans längd.

Fogsprång mellan intilliggande trallbrädor får i samband med montering vara högst 3 mm, se figur 2.

Observera att tabellvärdena för minsta kant-till-kant-avstånd, se figur 2 och enligt tabell 3, inte är ett mått på springa mellan trallbrädorna.

Varför kant-till-kant-avstånd?

Impregnerade trallbrädor kan ha förhållandevis hög fuktkvot när de lämnar tillverkaren. Trallbrädorna levereras
oftast med större bredd än det angivna måttet. Efter leverans och montering kommer trallbrädorna i regel att torka och krympa.

Impregnerade trallbrädor kommer i regel att börja torkas väl luftat under tak hos bygghandeln, vilket medför att trallbrädorna har börjat torka och krympa innan de levererats till byggarbetsplatsen. Beroende på hur mycket trallbrädorna torkat, kommer de att ha krympt olika mycket längs trallbrädan och i virkespaketet.

Om trallbrädorna lagrats länge under tak, till exempel flera månader sommartid, kan de ha torkat så mycket att de istället kan komma att svälla efter montering på byggarbetsplatsen. Eftersom det är svårt att veta hur mycket trallbrädorna torkat under lagring, krävs ett minsta kant-tillkant-avstånd enligt tabell 3.

En beläggning med trall kommer efter montering att svälla och krympa beroende av väderleken och omgivningens relativa luftfuktighet, RF. Det är därför viktigt att avståndet mellan trallbrädor är tillräckligt stort så att trallbrädorna inte ska svälla ihop efter långa regn- och blötsnöperioder. Detta kan dels leda till att regn- och smältvatten har svårare att rinna undan, dels att infästningar riskerar att gå av.

Samtidigt ska avståndet mellan trallbrädor inte vara alltför stort så att springor under torrperioder blir alltför breda.

Impregnerade trallbrädor i träskyddsklass NTR A eller NTR AB kan orsaka betydande fuktrörelser. Vissa typer av trallbrädor, såsom värmebehandlade, furfurylerade eller acetylerade, har behandlats så att svällning och krympning begränsas, vilket möjliggör montering med mindre kant-tillkant-avstånd enligt tabell 3.

Trallbrädor av obehandlat kärnvirke av träslag såsom furu, lärk eller western red cedar, har något lägre vattenupptagning än impregnerade trallbrädor men fuktrörelser är mer beroende av ytbehandling och underhåll.

Montera trallen

Infästning och avstånd till kant

Trallbrädor med bredd 95 mm eller bredare ska ha dubbel infästning och avståndet mellan infästning och kant ska vara 30 mm. Trallbrädor med bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Trallbrädor ska monteras med 6 mm bred rörelsefog mot grund, vägg, fris eller pelare, se figur 3 och figur 6.

Trallskruv eller kamspik monteras vinkelrätt mot trallbrädans översida, på ett sådant sätt att skruvhuvuden eller spikskallar kommer i jämn nivå med trallbrädans översida, inte djupare. Detta för att undvika fuktinträngning och framtida missfärgning, se figur 4. Eventuella utstickande skruvhuvuden respektive spikskallar drivs i efterhand in manuellt tills de är i jämn nivå med träytan. Ibland kan någon enstaka trallskruv eller kamspik behöva efterdras respektive slås i när det gått en tid och trallen har nått sin jämviktsfuktkvot. Vid maskinspikning ska arbetstrycket ställas in efter minsta förekommande densitet hos aktuell trall. Efter maskinspikning ska eventuella uppstickande spikskallar slås ner manuellt.

Stumskarv

Planera läggningen av trallen och välj längder som minimerar antalet skarvar. På större ytor är det oundvikligt med skarvar. Skarvarna ska utföras stumt över stöd enligt figur 5. Vid skarv monteras påsalning med 45 × 95 spikreglar på vardera sida om golvbjälken eller markregeln för att få optimal infästning. Hål förborras för trallskruv respektive kamspik i trallbrädans ändar, för att motverka sprickbildning och fula skarvar. Välj träborrdiameter 3,0 – 3,5 mm till trallskruv och träborrdiameter 2,5 mm till kamspik.

Ändträytor vid stumskarvar och ändar ska behandlas med penetrerande grundolja i samband med montering för att motverka fuktrörelser, deformation, sprickbildning och rötangrepp.

Oundvikliga skarvar i intilliggande trallbrädor ska förskjutas minst 1 200 mm och de ska fördelas jämnt över hela trädäcket. Skarvar och anslutningar ska passas. Skarvslutbrädor ska ha en minsta längd 2 m.

Fuktskydd

Översidan på underliggande konstruktion bör fuktskyddas genom att lägga ut längsgående remsor av grundisoleringspapp, så att grundisoleringspappen går förbi golvbjälkarnas eller markreglarnas överkanter några centimeter. Grundisoleringspappen viks ner längs överkanterna så att vatten lättare kan rinna av, se figur 5. Om man vill dölja ändträytor på trädäckets kortsidor med en tvärgående trallbräda, så kallad fris, måste extra stöd finnas i underliggande konstruktion, till exempel påsalning av 45 × 95 spikreglar innanför yttre golvbjälke eller markregel. Mellan tvärgående trall/fris och längsgående trall ska en minst 6 mm bred rörelsefog utföras, se figur 6.

Anslutningar, skarvar och friser passas noga för att få stumma och snygga fogar. Ändträytor ska behandlas med penetrerande grundolja i samband med montering för att motverka fuktrörelser, deformation, sprickbildning och rötangrepp.

Fogsprång mellan intilliggande trallbrädor i en färdig trallbeläggning får vara högst 3 mm, se figur 2.

Tabell 3 Virkesåtgång och minsta kant-till-kant-avstånd för
montering av trall
Antal löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill).

Figur 2 Kant-till-kant-avstånd och fogsprång för en trallbeläggning.
Observera att tabellvärdena för minsta kant-till-kant-avstånd enligt tabell 3 inte är ett mått på springa mellan trallbrädorna.

Trallbrädor skruvas eller spikas enligt anvisningar i figur 2 – 5.

Figur 3 Trallbrädor med bredd 95 mm eller bredare ska ha dubbel infästning och avståndet mellan infästning och kant ska vara 30 mm. Trallbrädor med bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Trallbrädor ska monteras med 6 mm bred rörelsefog mot grund, vägg eller pelare.

Figur 4 Vid skruvning eller spikning ska trallskruv eller kamspik monteras vinkelrätt mot trallbrädans översida och på ett sådant sätt att skruvhuvuden eller spikskallar kommer i jämn nivå med trallbrädans översida. Detta för att undvika fuktinträngning och framtida missfärgning.

Figur 5 Översidan på underliggande konstruktion bör fuktskyddas med grundisoleringspapp.

Figur 6 Tvärgående trall, så kallad fris, monteras för att dölja ändträytorna på trädäckets kortsidor. Extra stöd genom påsalning av spikreglar innanför den yttre golvbjälken eller markregeln. Trallbrädor ska monteras med 6 mm bred rörelsefog mot fris.

Tips från snickar´n

NTR-klassat virke

Satsa på svenskt, beständighetsklassat virke. Då har du 20 års rötskyddsgaranti. En altan ska hålla i minst 20 år. Regelvirket finns i olika träskddsklasser.
Ska trallen ligga mot mark är det viktigt att använda träskyddsklass NTR A. Bygger du vid kusten, i havsmiljö eller bryggor rekommenderas rostfri trallskruv, annars räcker galvaniserad.

Säkra räcken

Om altanen är över 500 mm från mark måste man bygga ett räcke. Höjden på räckena ska vara 1 100 mm om altanen byggs tre meter ovan mark. Har du en lägre altan räcker 900-950 mm. Om det finns barn i närheten ska det inte vara klättervänliga ribbor. När det gäller material är det bara fantasin som sätter gränser. Många väljer trä eller glas, men även stålräcken kan passa bra. Kom ihåg att allt trä behöver vara ordentligt torrt före målning.

Tjocklek och bredd på brädorna

Tänk till när det gäller tjocklek och bredd. Dimensionen på trallbrädorna påverkar vilket centrumavstånd som golvbjälklaget ska ha. Se tabellen nedan eller fråga i bygghandeln om du är osäker.

Hur stort kant-tillkant-avstånd ska trallen ha?

Det beror på vilken typ av trallvirke och dimension du väljer. Tänk dock på att trallbrädor aldrig ska monteras utan springa!
För rekommendationer - se www.svenskttra.se
Här finns tydliga tabeller och information.

Välj rätt skruv eller spik!

En viktig tumregel är att ha en dubbelt så lång skruv eller spik som brädan är tjock. Glöm inte att det är trallskruv eller kamspik som ska användas. Trallskruvens ytterdiameter ska vara minst 4,2 mm. Se till att skruvens ogängade del motsvarar trallbrädans tjocklek. Finns både som galvaniserad och rostfri. Se tabell nedan.

Generalskarvar och ändträ

När altanen är långstäckt eller om man ska förlänga en befintlig altan, kan man göra en så kallad generalskarv. Snyggt är också om man alltid försöker att dölja ändträet med gerade hörn. Ändträ bör alltid oljas även vid skarvar för att undvika sprickor och få en längre hållbarhet.

Steghöjd och stegdjup på trappstegen

Gör du en trappa upp till altanen? Tänk på att inte göra stegen för höga, eller för låga för den delen. En lämplig steghöjd är runt 150 mm, och ett stegdjup på ungefär 300 mm. Då får foten ordentligt med plats.

Hur skruvar jag?

När du skruvar ihop trallen är ett alternativ att inte skruva rakt uppifrån på plankorna, utan i stället skruva från sidorna. I bygghandeln finns speciella trallverktyg som underlättar skruvning från sidorna, och samtidigt ger en mall för avståndet mellan sidorna. Handlar det om lite grövre plankor kan det vara lättare att skruva på fri hand. Kom ihåg att inte skruva för nära ändträet. Vid skarvar kan spikregel läggas på varje sida om golvbjälken för att inte ändträet ska spricka och för att få optimal infästning. För mer information - se www.svenskttra.se

Säkra trappan

Bygger du en trappa på en brant plats? Fundera på om det är bättre att bygga en trappa åt sidorna än att bygga den rätt upp. Det är inte särskilt praktiskt eller säkert med alltför branta trappor. Tänk också på att inte göra den för smal.

”Kjol” kan bli förvaring

Har du byggt en så kallad kjol under en högre altan? Då kan det vara smart att använda utrymmet för förvaring. Här kan du lägga till exempel trädgårdsredskap, skottkärror och barnleksaker. Mindre lämpligt är det att förvara organiskt material som riskerar att ruttna och därmed påverka träet i altanen.